OSCE for Emergency Nurse 2559
    เสร็จสิ้นกันไปแล้ว  สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร ER สู่ความเป็นเลิศ ( Emergency OSCE Nurse KKH 2016 ) จัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น  ด้วยความร่วมมือ ของแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในการจัดงานครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีทักษะในการดูและผู้ป่วย และเป็นแรงกระตุ้นให้มีการทบทวนและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ  
 


 

 

 


 


 


 


 


 


 


    

 


 


 

 


 


   


  

 


    


 


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Emkkhwebmaster@Gmail.com