หลักสูตรการฝึกอบรม ACLS/ATLS โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง สปป.ลาว
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับหนังสือจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ACLS/ATLS โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว มีระยะเวลาในการฝึก 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่  16-30 พฤศจิกายน 2558 แพทย์ประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลประจำหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงเข้าร่วมกับที่มฝึกอบรมของโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมสอนแสดงในโครงการดังกล่าวด้วย 


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com