รางวัล ER star award ในงาน “รวมพล คนฉุกเฉิน ครั้งที่ 3”


 ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ER คุณภาพ  ในกลุ่มโรงพยาบาลระดับ A  โดยพิธีรับมอบรางวัลได้รับเกียรติ จาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในงานโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 3 The 3rd National Trauma & Emergency & Disaster Forum “ Emergency Network : Moving together ” “รวมพล คนฉุกเฉิน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่  สร้างความภาคภูมิใจ  สร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ในการพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

  

 


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com