แผนบริรักษ์ : แผนรับสถานการณ์สาธารณภัย โรงพยาบาลขอนแก่น


 

เป็นแผนในการเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อมีสถานการณสาธารณภัยเกิดขึ้น จะการประเมินและการประกาศใช้แผนเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ดังกล่าว  โดย
บริรักษ์แผน 1     มีจำนวนผู้ป่วยหนัก < 5 คน จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือเล็กน้อย < 20 คน สามารถใช้อัตรากำลังของห้องฉุกเฉินในภาวะปกติ จะไม่มีการประกาศแผนโดยเสียงตามสาย

บริรักษ์แผน 2     มีจำนวนผู้ป่วยหนัก 5-10 คน จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือเล็กน้อย 20-50 คน เกินความสามารถใช้อัตรากำลังของห้องฉุกเฉินในภาวะปกติได้  จะประกาศขอความช่วยเหลือจากหอผู้ป่วยและหน่วยสนับสนุนที่ปฏิบัติงานขณะนั้น

บริรักษ์แผน 3     มีจำนวนผู้ป่วยหนัก >10 คน จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือเล็กน้อย >50 คน เกินความสามารถใช้อัตรากำลังของห้องฉุกเฉินและความช่วยเหลือจากหอผู้ป่วยและหน่วยสนับสนุนที่ปฏิบัติงานขณะนั้นอาจไม่เพียงพอ   จะประกาศขอระดมบุคลากรและทรัพยากรทั้งหมดของโรงพยาบาลและอาจขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลข้างเคียง เพื่อมารับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

           บริรักษ์แผนที่  1 จะไม่มีการประกาศระดมกำลัง ใช้ทรัพยากรภายในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินหน่วยงานเดียว เมื่อเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นมีจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวนมาก  โดยลำพังเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่สามารถรับมือได้  แพทย์เวชศาสตร์ุฉุกเฉินที่อยู่เวรดังกล่าว จะเป็นผู้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อตัดสินใจประกาศใช้แผนบริรักษ์แผน  2 หรือ  3  เพื่อระดมกำลัง  อนึ่ง หากประกาศใช้ บริรักษ์แผน 2 จะประกาศเสียงตามสายด้วยข้อความ ดังนี้  ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติการ ตามแผนบริรักษ์ 2 หากเป็น บริรักษ์แผน  3 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติการ ตามแผนบริรักษ3  เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลง จะมีการประกาศยกเลิกแผนบริรักษ์ ทางเสียงตามสาย ด้วยข้อความ  “ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น  ขอประกาศยกเลิกแผนบริรักษ์และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าหน่วยงานตามปกติ"


 แผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนบริรักษ์    
  


                                                     


เครื่องแบบของ Zone Manager ที่จะเป็นผู้มอบหมายงาน ณ จุดต่างๆ

ผู้สั่งการทางการแพทย์
(Medical commander)
พยาบาลสั่งการ
(Nurse manager)
ผู้จัดการจุดคัดกรอง
(Triage manager)

ผู้จัดการจุดบาดเจ็บรุนแรง
(Red zone manager)
ผู้จัดการจุดบาดเจ็บปานกลาง
(Yellow zone manager)
ผู้จัดการจุดบาดเจ็บเล็กน้อย
(Green zone manager)

ผู้จัดการจุดเสียชีวิต
(Black zone manager)
ผู้จัดการจุดล้างตัว
(Decontamination zone manager)
ผู้จัดการจุดเคลื่อนย้าย
(Trasportation zone manager)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉินตามแผนบริรักษ์     รายงานตัวกับ zone manager จุดต่างๆ          รับป้ายสีบริรักษ์และการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ           เมื่อภาระกิจเสร็จสิ้นให้รายงานตัวกับ                                                                                                                                               zone manager และคืนป้ายสีบริรักษ์

สถานที่ปฏิบัติของบุคลากรประเภทต่างๆตามแผนบริรักษ์

Zoneแพทย์พยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้คนงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ
 Decontamination  แพทย์อาชีวเวชกรรมพยาบาล ER

 อาชีวเวชกรรม
 จุดคัดกรอง


-

1.พยาบาลคัดกรอง
2.
พยาบาลตึกเด็กโต

 ตึกเด็กเล็ก
 

 1.ตึกพิเศษสงฆ์
 2.ตึกตา
 3.อช.1
-

 Red Zone
 1.Staff ER คนที่ 2
 2.resident ER
 3.ศัลยแพทย์ ทีม 2
 4.แพทย์ ortho ทีม 2
 5.วิสัญญแพทย์
 1.พยาบาลห้อง resuscitation 
 2.วิสัญญีพยาบาล
 3.พยาบาลห้องผ่าตัด
 4.พยาบาล ICU TM
 5.พยาบาล ICU  ศัลยกรรม
 6.พยาบาล ICU CVT
 7.พยาบาล ICU MED
 8.พยาบาล CCU
 9.พยาบาล PICU
 10.พยาบาล NICU
 1.ER คนที่ 2
 2.ตึก อช.1
 3.ตึกพิเศษ 114/5 1.ตึก ER
 2.ตึกเด็กโต
 1.Paramedics
 2.EMTi
 3.เทคนิคการแพทย

 4.เจ้าหน้าที่บริหาร


 Yellow zone
 1.Intern ER
 2.อายุรแพทย์

 3.ศัลยแพทย์ ทีม 1
 4.แพทย์ ortho ทีม 1
 5.แพทย์หคอ จมูก
 6.ทันตแพทย์
 1.พยาบาล treatment ER
 2.ตึก อช.1
 3.ตึก อญ.2
 4.ตึกสูติกรรม 2

 1.ER คนที่ 1
 2.ตึกสงฆ์ 1 1.อญ.1
 2.อญ.2-
 Green zone 1.สูติแพทย
 2.กุมารแพทย
 3.จักษแพทย์

 1.พยาบาล Treatment ER
 2.OPD
 3.ตึกพิเศษ TM
 4.ตึกนรีเวช
 5.ห้องคลอด
 1.สนง. ER
 2.ตึกหู คอ จมูก
 3.ตึกสงฆ์ 3

 1.อช.2
 2.อญ.3


-


 Black Zone
 1.แพทย์นิติเวช
 2.พยาธิแพทย์
 1.พยาบาล  ER
 2.พยาบาลตึกตา   
- - 1.จนท.ห้องเก็บศพ
 2.จนท.เวชนิทัศน์
 ห้องสังเกตอาการ


 อายุรแพทย์


 1.ห้องสังเกตอาการ
 2.พยาบาลไตเทียม
 3.พยาบาล อญ.3
 4.พยาบาลเด็กเล็ก
 ห้องสังเกตอาการ


 ตึกเด็กโต


-
 Transportation Zone- พยาบาลศูนย์เปล- พนักงานศูนย์เปล-


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com