ER rally 2560        กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  2 ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในการยกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เป็นที่พึ่งของเขต 

        การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ นักศึกษาแพทย์  พยาบาล  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 50 คน

การแข่งขัน มีทั้งหมด 6 ฐาน  ประกอบด้วย

  1. Mass casualty Incidence  ออกโจทย์และควบคุมโดย นายแพทย์วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา
  2. PHTLS (pre Hospital Trauma Life Support) ออกโจทย์และควบคุมโดย นายแพทย์รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี
  3. สันทนาการ  โดย ทีมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
  4. Toxicology ออกโจทย์และควบคุมโดย แพทย์หญิงพิมพ์ชนก  ปัดตาลาคะ
  5. Procedure  ออกโจทย์และควบคุมโดย นายแพทย์พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล
  6. ACLS ออกโจทย์และควบคุมโดย แพทย์หญิงพรทิพา  ตันติบัณฑิต

 
ผลการแข่งขัน

  1. รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม สิงโต มีสมาชิกดังนี้ แพทย์หญิงมัลลิกา บุญยัง, นายแพทย์วิโรจน์ รุ่งทรัพย์ไพบูลย์, นางสาววรรณภา บุระคำ, นางสาวณิภาดา สีลามา และ นายรักนคร นามา
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง คือ ทีมแมวเหมียว มีสมาชิกดังนี้ แพทย์หญิงธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์, แพทย์หญิงฐิติมา ประเสริฐ, นางสาวณัฐกาน  ชัยพรมเขียว, นางสาวกรรณิการ์ ตุลา และ นายนิติกุล ศิริคุณ
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง คือ ทีม ERสวยๆ มีสมาชิกดังนี้ นายแพทย์ศราวิน ทองรอง, แพทย์หญิงภาสินี พันธุสุนทร, นางสาวฐิติรัตน์ วิลัยฤทธิ์, นายเจษฎา ดีกลาง และ นายพงพิสุทธิ์ ชาติชำนิ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
  
  
  
 
  
 แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com