ประสบการณ์การเป็นหน่วยแพทย์อาสา ณ ท้องสนามหลวง นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          เนื่องในนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ในนิทรรศการงานพระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.00-22.00 น. โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามจุดต่างๆ ดังนี้  ศูนย์หน้าพระลาน  เต็นท์ประชาชน   ทับเกษตร และกองแพทย์หลวง โดยสนับสนุนเพิ่มกระเป๋ายา แต่ละทีมด้วยยาดม แอมโมเนีย ยาหม่อง 

และมีรายชื่อผู้ออกหน่วยดังต่อไปนี้

 1. นพ.กานต์ เอื้ออังคณากุล ศัลยแพทย์
 2. นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล แพทย์ฉุกเฉิน
 3. นพ.ธิติ ธิติศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์
 4. นายนิติกุล ศิริคุณ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 5. นส.เสาวลักษณ์ คงโนนกอก พยาบาลวิชาชีพ
 6. นส.กรรณิการ์ ตุลา พยาบาลวิชาชีพ
 7. นายนัฐพงษ์ จองลีพัน พยาบาลวิชาชีพ
 8. นายอนุชา เสถียรขัน ผู้ช่วยพยาบาล
 9. นายมิตรภาพ นพเสาร์ พยาบาลวิชาชีพ
 10. นายอุดม ดวงกรมนา พนักงานกู้ชีพ
 11. นายรักษ์นคร นามมา พนักงานกู้ชีพ
 12. นายกชภูมิ กองผาพา พขร.

ซึ่งในการนี้ ทางทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ได้ปฏิบัติภารกิจลุล่วง และกลับถึงโรงพยาบาลขอนแก่นอย่างปลอดภัย สมดังปณิธาน

นายแพทย์พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล
25 พฤศจิกายน 2560
  

  


 


 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com