Fast track systems


 


เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเป็นหัวใจหลักของการทำงานในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดังนั้นแม้ว่าจะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยหายเจ็บป่วย มีอาการดีขึ้นหรือได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่โรคหรือความเจ็บป่วยบางประเภทยังต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วนและทันท่วงทีเพราะมีอุบัติการณ์การเกิดทุพพลภาพหรืออัตราตายสูง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหรืออุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้โรคดังกล่าวไม่เพียงมีอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสูงติดอันดับต้นๆของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังติดอันดับสูงสุดของประเทศไทยด้วย ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุที่มีผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า  เนื่องจากสาเหตุความไม่รู้หรือไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ  ดังนั้นถ้าเรามีการรักษาที่รวดเร็วมากขึ้นในโรคดังกล่าว จะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตลงได้หรือเกิดภาวะทุพพลภาพน้อยที่สุด

        การให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยดังกล่าวจากสถานบริการทางด้านการแพทย์ทุกระดับ  ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องมีการติดต่อประสานงานร่วมกันของสถานบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง ทั่วถึงและต่อเนื่อง ห้องอุบัติแหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการพัฒนาระบบเชื่อมประสานระหว่างสถานบริการแต่ละระดับในการส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ (ER Call Center) มีความเอื้ออาทรต่อกันและมีการวางระบบการส่งกลับเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างมีระบบ  มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย เกิดความประหยัดและลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพของสถานบริการระดับต่างๆร่วมกันให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดแนวทางการให้การดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือด (AMI fast tract) เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ต่อมาได้มีการรวมกับแนวทางการดูแลรักษาโรคสมองขาดเลือด (Stroke fast tract) และแนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บ (Trauma fast track ) เข้ามารวมกันเป็น Motorway fast track หรือเรียกว่า ระบบทางด่วนพิเศษเพื่อรองรับการดูแลผู้บาดเจ็บ โรคหัวใจ-สมองขาดเลือดในปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา โดยภารกิจดังกล่าวทั้งหมดได้รับนโยบายและการเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงทั้งของโรงพยาบาลขอนแก่น, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลเพื่อปรับระบบ ขยายผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายโดยมีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและพอเพียงร่วมด้วย

ผลการดำเนินงาน  ระบบทางด่วนพิเศษเพื่อรองรับการดูแลผู้บาดเจ็บ โรคหัวใจ-สมองขาดเลือด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมาพบว่า เป็นที่น่าพอใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอน ไม่ได้อาศัยเพียงแต่แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเท่านั้น แต่ระบบทางด่วนพิเศษนี้ ต้องอาศัยด่านสำคัญ 5 ด่านด้วย ได้แก่ ด่านชุมชน ด่านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด่านโรงพยาบาลชุมชน ด่านการส่งต่อผู้ป่วย และด่านการดูแลในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขอนแก่นเอง ก่อนที่ทั้งสามกลุ่มโรคจะได้รับการดูแลรักษาเฉพาะจากแพทย์เฉพาะทางแต่ละโรคต่อไป


1. AMI Fast track 

       เดิม
เป็น Fast track ที่ช่วยผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก  ตั้งแต่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้ส่งต่อมายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขอนแก่น (กรณีผู้ป่วยอาการคงที่) หรือศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (กรณีผู้ป่วยอาการไม่คงที่) ให้มีความสะดวกรวดเร็วและได้รับยาละลายลิ่มเลือด Streptokinase ภายในเวลา 12 ชั่วโมงหรือได้รับการทำหัตถการที่เหมาะสม 
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2555 เป็นต้นมา  โรงพยาบาลขอนแก่นได้เปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) ทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังศูนย์หัวใจสิริกิติ์เหมือนที่ผ่านมา

2. Stroke Fast track


       ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตทันที เช่น ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Brain ) ที่รวดเร็วและได้รับยา r-tPA ให้ทันท่วงที ในผู้ป่วยอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดให้กลับมามีการใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุด


3. Trauma Fast track

ให้บริการผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บที่มี Penetrating injury หรือ Vascular injury หรือ Stabing injury ร่วมกับภาวะ Unstable vital sign โดยมีการประสานงานผ่าน ER call center ซึ่งจะประสานงานกับทีมแพทย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุโดยตรงเพื่อให้สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บมายังห้องฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและจะมีการประสานงานกับห้องผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ในกรณีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนทันทีที่มาถึงโรงพยาบาลขอนแก่น


4. Paediatric Fast track

         เป็น Fast tract เด็กวิกฤต สำหรับผู้ป่วยกลุ่มทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทารกที่มีภาวะ shock ผู้ป่วยจมน้ำ ผู้ป่วยเด็กวิกฤตอื่นๆ โดยประสานงานกับกุมารแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่าน ER Call center และเมื่อผู้ป่วยมาถึงแพทย์เวรห้องฉุกเฉินจะทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนจะนำสางผู้ป่วยไปส่งที่ตึกกุมารเวชกรรม
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com