In situ Excercise


       ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในห้องตรวจฉุกเฉินแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความรุนแรงของอาการ โดยกลุ่มผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินทุกแห่งมีโอกาสได้ช่วยเหลือ
คือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีชีวิตรอดยิ่งมากขึ้น

       การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรต่างๆ ทั้ง แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้และคนงาน ดังนั้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำก็จะช่วยให้การช่วยฟื้นคืนชีพทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการฝึกซ้อมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. ประเมินทักษะของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
 2. เป็นการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างสม่ำเสมอ
 3. ทบทวนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 4. วางแผน จัดวางตำแหน่งการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สร้างสถานการณ์สมมติโดยอาจารย์แพทย์ประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยใช้หุ่นจำลองเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งสามารถกำหนดสถานการณ์ต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกฟื้นคืนชีพ โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการฝึกซ้อม กระบวนการการช่วยฟื้นคืนชีพนั้นให้ปฏิบัติเหมือนการช่วยผู้ป่วยจริง
 2. อาจารย์แพทย์ หัวหน้าพยาบาลและรองหัวหน้างานอุบัติฉุกเฉินร่วมกันประเมินประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ
 3. หลังจบการฝึกซ้อมจะมีการประเมินผล ประเมินปัญหาต่างๆ และหาแนวทางแก้ไข  ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้อง
นับตั้งแต่เริ่มมีการฝึกซ้อมจนถึงปัจจุบัน มีการฝึกซ้อม Scenario in situ แล้วทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งผู้ประเมิน ได้พบปัญหาต่างๆ ในกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพดังนี้
 1. การเข้าช่วยเหลือของทีมบุคลากรไม่เป็นรูปแบบ ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ตำแหน่งการวางอุปกรณ์การแพทย์ไม่สะดวกต่อการใช้งาน แนวทางการแก้ไข : มีการวางแนวทางมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรแต่ละคน สร้างโมเดลการวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ
 2. การบริหารยาที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม
  แนวทางการแก้ไข : ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 


 
In situ Excercise ที่ผ่านมา

26/08/2559
เด็กชาย อายุ 9 ขวบ มาเยี่ยมญาติ  มีอาการหายใจไม่ออก
26/05/2559pulmonary TB เพิ่ง start Anti TB drug 1 wk. PTA มีอาการเหนื่อย  28/01/2559
จ้าหน้าที่ห้องกายภาพบำบัด กดกริ่งฉุกเฉินติดต่อ Rapid Response Team     18/12/2557ชายไทย 18 ปี ถูกแทงที่หน้าท้อง  มีดปักคา สับสน คลำชีพจรได้  เรียกทีมกู้ชีพระดับสูงออกปฏิบัติการ
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com