การแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS rally) 2558  

           

           โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ การแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับได้มีการอบรม ฟื้นฟูความรู้การบริการผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ให้สามารถบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร โดยมีทีมจากโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆในเขตจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมการแข่งขันนี้ ได้แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 


1.ระดับ Advance ซึ่งมีสถานีทดสอบ 6 สถานี ประกอบด้วย  Mass casualty, Advanced cardiac life support, pediatric life support, advanced trauma life support, อายุรกรรม และสูตินรีเวชกรรม


2.ระดับ Basic ซึ่งมีสถานีทดสอบ 6 สถานี ประกอบด้วย  Mass casualty, Basic life support และ AED, pediatric life support, Trauma life support, อายุรกรรม และสูตินรีเวชกรรม


3.ระดับ First Response (FR) ซึ่งมีสถานีทดสอบ 6 สถานี ประกอบด้วย  อุบัติภัยหมู่, Basic life support, การดูแลผู้ป่วยเด็ก, การดูแลและการประเมินผู้บาดเจ็บ, อายุรกรรม และสูตินรีเวชกรรม                   


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1รางวัลชนะเลิศ
1. ระดับ Advanceโรงพยาบาลบ้านฝางโรงพยาบาลชุมแพโรงพยาบาลศรีนครินทร์
2. ระดับ Basicโรงพยาบาลสีชมพูมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศโรงพยาบาลซำสูง
3. ระดับ First response (FR)เครือข่ายกู้ชีพโรงพยาบาลหนองเรือกู้ภัยศรัทธาธรรมโรงพยาบาลซำสูง

   

              แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com