OSCE for Emergeny Nurse
พยาบาลเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งและเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งต้องมีความรู้ความชำนาญและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย พยาบาลจึงต้องมีการทบทวนความรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกับงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้และทักษะด้านการบริการฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นกลวิธีหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ในการทดสอบครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกคน  โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา


สำหรับปี 2557 นี้ ได้จัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 4  มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการทดสอบ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้จัดสถานที่สอบเป็น 24 สถานี แบ่งเป็นสถานีวิชาการ 19 สถานี และสถานีพัก 5 สถานี  ใช้เวลาในการทดสอบข้อละ 7 นาที   ประกอบด้วย


 1. การบริหารยา High alert drug
 2. การบริหารยาในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Cardiac arrest
 3. การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดและการเตรียมผู้ป่วยเพื่อสวนหัวใจ
 4. การดูแลผู้ป่วย Stroke
 5. การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุ และการใช้ AED
 6. การถอดหมวกนิรภัย
 7. การคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุกลุ่มชน
 8. การใช้ Ventilator
 9. Sepsis fast tract
 10. การดูแลผูป่วยเด็กที่มีไข้สูง
 11. การทำคลอด
 12. การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 13. การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง
 14. การคัดกรองผู้ป่วยด้วย KESI (Khonkaen Emergency Severity Index)
 15. การใช้ Defibrillator
 16. การดูแลผู้ป่วยที่มีอวัยวะขาด
 17. การใช้คู่มือ DRG
 18. Head injury fast tract         ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้
 1. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ลดความเสี่ยงทางการพยาบาลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการบริการ
 4. ได้รูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาล         


          OSCE for Emergency Nurse 2016


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com