แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้บริการต่างๆ กัน  ดังนี้

จุดคัดกรอง ( Triage area)
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องฉุกเฉินโดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมทำหน้าที่คัดแยกผู้ป่วยตามความเร่งด่วนทางการแพทย์เพื่อให้ได้รับ การรักษาภายในเวลา ที่เหมาะสมและเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับการประเมินและได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตได้อย่างทันท่วงที
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

                กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยวิกฤต        ใช้สัญลักษณ์ “สีแดง”           ตรวจทันที
                กลุ่มที่ 2 เจ็บป่วยรุนแรง      ใช้สัญลักษณ์  สีชมพู        รอตรวจ 5-15 นาที
                กลุ่มที่ 3 เจ็บป่วยปานกลาง  ใช้สัญลักษณ์  สีเหลือง      รอตรวจ 15-30 นาที
                กลุ่มที่ 4 เจ็บป่วยเล็กน้อย   ใช้สัญลักษณ์  สีเขียว        รอตรวจ 30-60 นาที
                กลุ่มที่ 5 ผู้ป่วยทั่วไป        ใช้สัญลักษณ์  สีขาว           รอตรวจ 1-2 ชั่วโมง

แผนผังการแบ่งพื้นที่การให้บริการของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องผู้ป่วยวิกฤต (Resuscitation room)
เป็นบริเวณที่ให้การดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยวิกฤตและเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดจำนวน 8 ราย และมีทีมแพทย์, พยาบาลและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีซึ่งสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งผู้ป่วยเฉพาะโรคที่อยู่ในภาวะวิกฤต เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดที่มีความดันโลหิตต่ำ,
สมองขาดเลือดที่ระดับของความรู้สติต่ำและผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายระบบ รวมทั้งยังมีทีมกู้ชีวิตที่พร้อมปฏิบัติงานและมีความชำนาญสูง


ห้องตรวจฉุกเฉิน (Treatment room)
เป็นบริเวณที่ให้การดูแลผู้เจ็บป่วยปานกลางและเล็กน้อยซึ่งแบ่งย่อยเป็นบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณที่ใช้ทำหัตถการและตรวจผู้ที่มีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บ, บริเวณตรวจผู้ป่วยเด็ก, บริเวณสังเกตอาการหลังให้การรักษาหรือทำหัตถการ, ห้องตรวจภายในและห้องเฝือก เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการและผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด
ห้องสังเกตอาการ (Observation room)
ก่อนหน้านี้เคยเป็นหอผู้ป่วยที่จัดตั้งขึ้นในบริเวณพื้นที่ของห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 12 เตียง โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยทั่วไป 11 เตียง และ พระสงฆ์ 1เตียง ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่ห้องสังเกตอาการจะมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเกิน 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยได้จำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย อายุรกรรม ศัลยกรรม เด็ก นรีเวช สูติกรรม ตามลักษณะของโรค  

ปัจจุบันนี้ได้ปรับให้มีการบริการรักษาพยาบาล ในรูปแบบ
Short stay unit และส่วนปรึกษาเฉพาะทาง  ดังนี้

1.  ส่วนสังเกตอาการ  ให้บริการรักษาพยาบาล และการสังเกตอาการ คงให้บริการเพียง 6 เตียง โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ป่วยสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อนึ่ง ห้องสังเกตอาการอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยการตรวจผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นหน้าที่อาจารย์แพทย์เวรดึก แล ช่วงบ่ายเป็นหน้าที่ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ร่วมกับ แพทย์ประจำบ้าน หรือ อาจารย์แพทย์ และจะมีการจัดเวรพยาบาลทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือ มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติพยาบาลผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสามารถแจ้งแพทย์ผู้อยู่เวรห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ทันที
2.   ส่วนสังเกตอาการของผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Chet pain Corner)

3.   ส่วนการปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โดยนำผู้ป่วยที่ต้องได้รับปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้มารวมกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ  โดยพยาบาลผู้มีความชำนาญเฉพาะ  

ห้องตรวจแยกโรค  (Isolation room)
เป็นห้องแยกตรวจเฉพาะโรคที่ตั้งอยู่ด้านหลังห้องอุบัติฉุกเฉินซึ่งเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจหรือโรคที่สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ง่ายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการอื่นๆและบุคคลากรทางการแพทย์โดยมีแพทย์และพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป (Non urgent room)
เป็นห้องตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยมีแพทย์และพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานในช่วงเวลา 20.00-24.00 น ในวันราชการและ 16.00 - 24.00 น  ในหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์  เพื่อลดความแออัดและเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศูนย์ประสานงานการส่งต่อและให้คำปรึกษา (ER Call Center)
ทำหน้าที่ประสานงานการรับและส่งต่อผู้ป่วย  จากโรงพยาบาลในเขต 7 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มหาสารคามและจังหวัดรอยต่อที่ใกล้เคียงจังหวัดขอนแก่นรวมถึงประสานงานปรึกษาระหว่างแพทย์และการให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพทั่วไปทางโทรศัพท์  โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า  2  ปี  ขึ้นปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com