การซ้อมสาธารณภัยนานาชาติ First Regional collaboration drill
      สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)ร่วมมือกับ JICA จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งเน้นภาคปฎิบัติที่เข้มข้น เพื่อสร้างทีมแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมเตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาติอาเซียน
       สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนที่ยกระดับความรุนแรงมากขึ้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (JICA) จัดฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของ ของกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขของอาเซียน หรือ ARCH project (The Project for strengthening the ASEAN Regional Capacity on disaster health management) ที่โรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปา และพิพิฑภัณฑ์เหมืองแร่ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2560 โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ สมมติเกิดเหตุการณ์สึนามิในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่  มีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากทุกประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ภายใต้การควบคุมกำกับโดยสำนักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับเขตที่ให้การสนับสนุน และมีกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้ประสานงานกับทีมแพทย์ของประเทศต่างๆ การฝึกซ้อมในภาคปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม การตั้งเต๊นท์โรงพยาบาลสนาม ตามจุดต่างๆ โดยทีมแพทย์จากประเทศจากอาเซียน 10 ประเทศ และทีมจากประเทศญี่ปุ่น อีก 2 ทีม ทีมละ 6 คน กระจายไปใน 3 จังหวัดคือ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา โดยมีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่ายในการประสานงาน
     
   เป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกทีมใน 10 ประเทศอาเซียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินและทุกทีมก็จะได้ร่วมจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ   ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศของตนเองต่อไป และนอกจากช่วยเหลือประเทศของตนเองแล้วทีมที่ได้รับการอบรมก็ยังสามารถร่วมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนหากเกิดภัยพิบัติต่อไปได้อีกด้วย

 


   


 

 
 

   


  

 

  

 

 
 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com