ประชุม กพฉ. (สัญจร) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
         โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการประชุม กพฉ. (สัญจร) ครั้งที่ 11/2559 และการศึกษาดูงานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันที่  24 สิงหาคม 2559  ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนางานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพในการให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

    ในการนี้ ทีมงาน กพฉ.สัญจร  ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นด้วย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com