โครงการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ (ACLS สัญจร) 

     เสร็จสิ้นกันไปแล้ว สำหรับโครงการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ (ACLS สัญจร) ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2560 เพื่อ ให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น เพื่อฟื้นฟูความรู้ เกียวกับการดูแลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นโดยมีการจัดงานขึ้น ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลพล โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลชุมแพ โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมกันประมาณ 250 คน  ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและ EMTi

ทีมวิทยากรประกอบด้วย

  1. แพทย์หญิงพรทิพา ตันติบัณฑิต
  2. แพทย์หญิงณญาวดี กวีนัฎธยานนท์ 
  3. นายศักดา สมพร้อม  
  4. นายธงชัย มีไกรลาด  
  5. นางสาวฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com