โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล  “On Scene Trauma Care” 2560

         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด  โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บนอกโรงพยาบาล  "On scene Trauma Care"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ และความมั่นใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย  แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์   โรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  ในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 2  รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่  2 เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้เข้าอบรม 72 คนต่อรุ่น  รวมทั้งหมด  144 คนห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Download ภาพบรรยากาศการอบรม      รุ่นที่ 1(.rar)     รุ่นที่ 2(.rar)
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  


  
  
 
  
  
   
 
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com