บรรยากาศการเยี่ยมชมจากทีม SEARO 2017          โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ได้รับการสนับสนุน จาก WHO SEARO และ AIIMS ประเทศอินเดีย ให้จัดอบรมหลักสูตร International Workshop  “Strengthening Trauma And Emergency Care in Southeast Asian Region จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2560 ณ  ห้องประชุมประมุข  จันทวิมล อาคารสิรินธร ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น

          การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการและพัฒนาระบบ Trauma and Emergency Care ให้กับแพทย์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทีมแพทย์, พยาบาล เข้าร่วมอบรมกว่า 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, เนปาล, อินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทั้งหมดจำนวน 35 คน  ในโปรมแกรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้มีการเยี่ยมชมห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ด้วย ทางทีมงานได้เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับ


 
  
 
 
 


 
 
 


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Emkkhwebmaster@Gmail.com