ประมวลภาพสุดประทับใจ จากงานประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1       เนื่องด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่  1  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  เผยแพร่ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2558  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมกันอย่างล้นหลาม        กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  จำนวน 80 คน   ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ที่ลงทะเบียน 90 คน  แต่พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจริงประมาณ 150 คน เป็นแพทย์  51 คน และพยาบาล 104 คน  ซึ่งบรรยากาศของการประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ และความรู้อย่างมากมาย   นี่คือส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการ        ต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกแรงที่ร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตลอดจนตัวแทนบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมงาน จนทำให้งานออกมาสมบูรณ์มากขึ้นภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ  ในส่วนของการบรรยาย


                    


WORKSHOP
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com