การประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 2 

      กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่  2  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  เผยแพร่ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2559  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมกันอย่างล้นหลาม 

      กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  จำนวน 80 คน   ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ที่ลงทะเบียน 55 คน เป็นแพทย์  19 คน และพยาบาล 36 คน  ซึ่งบรรยากาศของการประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ และความรู้อย่างมากมาย  ต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกแรงที่ร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตลอดจนตัวแทนบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมงาน จนทำให้งานออกมาสมบูรณ์มากขึ้น
รายนามผู้ให้การสนับสนุน
  1. บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริตอคอล แคร์) จำกัด
  2. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด
  3. บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 
  4. บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 
  5. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 
  6. บริษัท เค เพอร์ฟอแมน จำกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com