งานประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 3 ; MIMMs
      เนื่องด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  โดยในครั้งนี้ ได้จัดอบรบเรื่องของการจัดการด้นการแพทย์เมื่อเกิดสาธารณภัย (Major incident) ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้และนำไปเตรียมการวางแผนรับมือกับสาธารณภัยได้ การอบรมนี้มีทั้งการบรรยายวิชาการ มี workshop และพิเศษสุด สำหรับการฝึกซ้อมในสถานการณ์  ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม  2560  ห้องประชุมขามแก่น โรงแรมเจริญธาน๊ และบริเวณดาดฟ้าชั้น 5 (ลานจอดเฮลิคอปเตอร์) อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น 
        ต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกแรงที่ร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จนทำให้งานออกมาสมบูรณ์มากขึ้น

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com