รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


รุ่นที่ 1แพทย์หญิงณฤดี   ศรีแสงกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
narudee_y@hotmail.com
รุ่นที่ 2นายแพทย์เศรษฐพงษ์   ธนูรัตน์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
seathapong@gmail.com
รุ่นที่ 3นายแพทย์วิจิตร   ประภาสพงษ์ธุรกิจส่วนตัวvijit_3451@yahoo.com
รุ่นที่ 4นายแพทย์รัฐระวี   พัฒนรัตนโมฬีกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
ratrawee110@gmail.com
แพทย์หญิงมธุรส   บูรณศักดาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นongmarbu@hotmail.com
นายแพทย์วีรศักดิ์   พงษ์พุทธากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นsakemermed@yahoo.co.th
รุ่นที่ 5 แพทย์หญิงพรทิพา    ตันติบัณฑิตกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
Pickka_tanti@hotmail.com
นายแพทย์สันติ   ทรัพย์ภิญโญ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ouiultraman@hotmail.com
รุ่นที่ 6นายแพทย์อนันตเดช  วงศรียากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคามJ_pattra@hotmail.com
แพทย์หญิงภัทรา   เจริญทรัพย์โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นAdvisory149@yahoo.com
นายแพทย์ประวีณ  จันจำปาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นpraweenj@hotmail.com
นายแพทย์ศุภฤกษ์  สัทธาพงศ์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาnhungpic@yahoo.com
รุ่นที่ 7ไม่มีแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นที่ 8แพทย์หญิงรัตติยา  บรรจุงามกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
aun_aun98@hotmail.com
รุ่นที่ 9นายแพทย์เอกวัฒน์  ศรีภูมิสวัสดิ์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลยakkawat391@hotmail.com
แพทย์หญิงปิยฉัตร  ศศิภัทรพงศ์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
p.sasipattarapong@gmail.com
แพทย์หญิงรวีวรรณ  ธเนศพลกุลกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานีpupe_md@hotmail.com
รุ่นที่ 10นายแพทย์วิศวะ   ปานศรีพงษ์
ธุรกิจส่วนตัวawazziw@gmail.com
นายแพทย์เอกภักดิ์  ระหว่างบ้าน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานีlucifer9992003@yahoo.com
นายแพทย์สมบูรณ์  สิริทองสาครโรงพยาบาลไทยนครินทร์medico_cu@hotmail.com
รุ่นที่ 11นายแพทย์อุกฤษณ์  เหลืองเพชราภรณ์โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นkuroisha@gmail.com
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก  ปัดตาลาคะกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
bimpd69@gmail.com
นายแพทย์กิตติชัย  โพธิ์ดมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
p.kittichai09@gmail.com
นายแพทย์กร  โชติชัยสถิตโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นku.doc03@gmail.com
แพทย์หญิงอาสาฬห์   ประภาธรรมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นasnppt@gmail.com
นายแพทย์เจนวิธ  ประเสริฐศิริวัฒน์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร
jenwit.sign.in@gmail.com

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com