ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2559 นี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับแพทย์ เพื่อการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินจำนวน 4 คน  ดังนี้

1. นายแพทย์ศราวิน ทองรอง


2. แพทย์หญิงมัลลิกา  บุญยัง
3. นายแพทย์ณัฐพงษ์  เขียวค้า

4. นายแพทย์ณัฐพล  ตรีทิพย์สถิตย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com