โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับอนุมัติเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ่มเป็น 8 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560 ผู้บริหารของโรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดยนายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร  ประธานศูนย์แพทยศาสตร์หลังปริญญาและอาจารย์แพทย์ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  พลอากาศตรีนายแพทย์  เฉลิมพร  บุญสิริ  พันโทนายแพทย์  สุธี  อินทรชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดนุ เกษรศิริ ในการตรวจตรวจประเมิน  การเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จากเดิม  6  ตำแหน่ง  เป็น  8  ตำแหน่ง ณ  ห้องประชุมศูนย์สื่อสารและสั่งการ  ชั้น 5  อาคารสิรินธร  ในการนี้ได้มีการนำเสนอการฝึกอบรมและมีการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ต่างๆ ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์สั่งการฯ  ห้องฝึกทักษะและหัตถการของแพทย์ประจำบ้าน  ห้องฉุกเฉิน

ผลการประเมิน : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับการอนุมัติให้มีจำนวนแพทย์ประจำบ้านในการฝึกอบรม จากเดิม 6 ตำแหน่ง เป็น  ตำแหน่ง
 
 
 
 
 
    
 
 
 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com