กำหนดจัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care  (AEC) ครั้งที่ 1


ประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care  (AEC) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลขอนแก่นวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2558
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่  1  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  เผยแพร่ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2558  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น


ในการนี้โรงพยาบาลขอนแก่นจึงขอเชิญ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้


  ผู้เข้าร่วมประชุม    ประชุม     จำนวนรับ    Workshop     จำนวนรับ   
แพทย์1,2008050020
พยาบาล1,000free30
อื่นๆ1,000


ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมได้ไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียด ใบสมัครพร้อมใบโอนค่าลงทะเบียนและส่งไปยัง กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือส่งทาง E-mail ;  erstaffkkh@gmail.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณธนาภา  ชัย-สงคราม  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร 043-336789 ต่อ 3804 โทรศัพท์มือถือ 089-7124427


Download ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ AEC ครั้งที่ 1Download โปสเตอร์ประชุมวิชาการ AEC ครั้งที่ 1


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com