การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ 2557 


ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ  จำนวน (ร้อยละ)

  1. ผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด
111,253
  2. จำนวนของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ  234 (0.21)
    เพศชาย
162 (69.2)
    เพศหญิง
72 (30.8)
  3. ช่วงอายุ
    น้อยกว่า 1 ปี
4 (1.7)
    1-14 ปี
4 (1.7)
    15-29 ปี
26 (11.1)
    30-44 ปี
44 (18.8)
    45-59 ปี
53 (22.7)
    มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
103 (44.0)
  4. ประเภทของผู้นำส่ง
    หน่วยบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
58 (24.8)
    ญาติ
29 (12.4)
    เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
4 (1.7)
    อืนๆ ไม่ระบุ
143 (61.1)
  5. จำนวนผู้ป่วยที่รอดชีวิตหลังจากช่วยฟื้นคืนชีพ109
  6. จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต125 (53.4)


ร้อยละของผู้เสียชีวิตตามการวินิจฉัยกลุ่มโรคด้วยระบบ ICD 10 


     

ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคินชีพและมี ROSC จำแนกตามกลุ่มโรค ICD10 


      


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com