โครงการสัมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2563
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดทำโครงการ สัมนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในวันที่ 26/9/2563 พัฒนาองค์ความรู้และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจฝึกอบรม ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จึงได้จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอนและทบทวนหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เพื่อประเมินการปฏิบัติงานในช่วงกลางปีการศึกษา 2562 และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและนำมาใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา 2563 และจัดให้มีการเพิ่มพูนทักษะการฝึกปฏิบัติการด้านการทำหัตถการสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ปฏิบัติงานและกำลังจะขึ้นปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงพยาบาลขอนแก่น

2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้แพทย์พี่แพทย์ประจำบ้าน สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล

สถานที่ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

Download โครงการ คลิก

Download ภาพทั้งหมด (5.3 MB) คลิก

  
  
  
  
  


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000