บรรยากาศการไหว้ครูแพทย์ของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2563

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดให้มีการไหว้ครูแพทย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  บรรยากาศเป้นไปอย่างเรียบง่าย ณ ห้อง common room ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ในสถานการณ์ COVID-19
 
 
 
  
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000