งานประชุมวิชาการ  Advanced Emergency Care  Conference 2016
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care Conference ครั้งที่  2  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  เผยแพร่ความสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม  2559   โรงพยาบาลขอนแก่น 

งานประชุมวิชาการนี้ เหมาะสำหรับ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กำหนดการประชุม AEC Schedule   click !!


แบบฟอร์มการลงทะเบียน AEC registration  click !!


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]