งานประชุมวิชาการ  Advanced Emergency Care  Conference 2017
Major Incident Medical Management and Support (MIMMs)
         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care Conference ครั้งที่  3  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  ซึ่งครั้งนี้ หัวข้อหลักจะเป็นการจัดการในสถานการณ์สาธารณภัย Major Incident Medical Management and Support (MIMMs) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care Conference ครั้งที่  3  เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน  ซึ่งครั้งนี้ หัวข้อหลักจะเป็นการจัดการในสถานการณ์สาธารณภัย Major Incident Medical Management and Support (MIMMs) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม  2560   โรงพยาบาลขอนแก่น 

งานประชุมวิชาการนี้ เหมาะสำหรับ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กำหนดการประชุม (Schedule) click


แบบฟอร์มการลงทะเบียน (Registration form)  click

โครงการประชุมวิชาการ  click


หนังสือเชิญประชุมวิชาการ clickกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]