งานประชุมวิชาการ  Advanced Emergency Care  Conference 2019
Core life support and simulation        กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 5th Advanced Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม KKTEC ชั้น 3 อาคาร คุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และกู้ชีพ พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ในหัวข้อ Core life support and simulation "ฝึกเฮ็ด  ฝึกทำ ให้คักใจ"

งานประชุมวิชาการนี้ เหมาะสำหรับ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่
437-0-57828-0 ชื่อบัญชี  “เงินบริจาคมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น”

ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ; [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนาภา ชัยสงคราม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-009900 ต่อ 3804โทรศัพท์มือถือ 089-7124427


ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม (Registration)  click

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ click


โครงการประชุมวิชาการ  clickกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
web master : [email protected]