การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชนทั่วไป ตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ 2015


การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Essential review of  BasicLife Support _BLS: 2015) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เป็นการอบรมระยะสั้นโดยใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ตาม guidelines ของ American Heart Association 2015 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ update ที่สุดในขณะนี้  โดยจัดการอบรมเป็นกลุ่ม จำนวนกลุ่มละไม่เกิน  20  คน   เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย

1.   สอนบรรยาย 1 ชั่วโมง :  การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) โดย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

        2.   สอนปฏิบัติ   1 ชั่วโมง :  การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน  10 คน 

3.   สอนปฏิบัติ   1 ชั่วโมง :  การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

ราคา  5,500 บาท  โดยราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง                                                           

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น   โทร 043-336789 ต่อ 3804   หรือ  [email protected]กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]