รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2561
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548  ในปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง

รอบที่ 1 

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2560

Download
1. รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
2. เอกสารการสมัครแพทย์ประจำบ้าน  

ผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณสาคร  ศรีลาวงค์  043232555  ต่อ 3804 หรือ 

ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 043232555 ต่อ  1603 หรือ คุณจิราภรณ์ ผกากรอง  0862324059 

website ศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น www.kk-mec.com
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000