รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2563
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548  ในปีการฝึกอบรม 2563 จำนวน 8 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน  คลิก

1 ต.ค. - 7 พ.ย. 2562

ผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  043232555  ต่อ 3804  คุณสาคร  ศรีลาวงค์ 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000