รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2564
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548  ในปีการฝึกอบรม 2564 จำนวน 8 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2563

ผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  043232555  ต่อ 4530  คุณสาคร  ศรีลาวงค์ 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000