รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2559 

           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เมื่อปี 2548 และได้เพิ่มการฝึกอบรมแพทย์พี่เลี้ยงเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมด้วย  ในปีการฝึกอบรม 2559 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เปิดจำนวน 2 ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณสาคร  ศรีลาวงค์  043 336789  ต่อ 3804 หรือ website ศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น www.kk-mec.com
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]