ทีมแพทย์ออกหน่วยงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดป่าแสงอรุณ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่น 26 ตุลาคม 2560        จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง  วัดป่าแสงอรุณ  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 ตุลาคม 2560  ไปพร้อมๆ กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  ศูนย์อนามัยที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ และหน่วยกู้ชีพ อบต. กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิต่างๆ ได้ผนึกกำลังร่วมมือ ถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชการที่ 9

             ในงานนี้ได้ได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ ด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์ข้ันสูง (Advance) จำนวน 5 ทึม และหน่วยพื้นฐาน (Basic) อีก 10 ทีม เพื่อให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลและการนำส่งโรงพยาบาลสำหรับผู้มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และได้มีการจัดเตรียมบุคลากร เวชภัณฑ์ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น  สำหรับเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ นพ.พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รองผู้บัญชาการ นพ.อดุลย์  บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(เวชกรรม), นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
Liaison หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ประสานงานด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล (1669) นพ.สมคิด  เลิศสินอุดม
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ ขอนแก่น นพ.เสกสรรค์  สุวรรณแพง
ทีมด่านหน้า (EMS) นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา 
ทีมด่านหน้า (
ER) นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ 
Pre-hospital (EMS) ทีม ALS จำนวน 5 ทีม (รพ.ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์,รพ.กรุงเทพขอนแก่น,ศูนย์อนามัยที่ 7 และ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์) โดยมีจุดจอดรถหน้าประตูวัด  ทีม BLS  with AED จำนวน 10 ทีม 
Hospital Preparation ตามกำลังปกติ  EP  2 คน resident และ intern 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 20 คน Paramedic  2 คน EMTi  2 คน จัดเตรียม  ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ monitoring System  เตรียมระบบสื่อสารสำรอง

การปฏิบัติการ EMS
กรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่ไม่ใช่ อุบัติภัยหมู่ (Non MCI)
    - ทำการรักษาและนำส่งในรายที่ประเมินว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม รพ.ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
     - ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ออกปฏิบัติการภายใต้การสั่งการ (Dispatch) จากศูนย์บัญชาการย่อย EMS ในพื้นที่วัด โดยใช้ช่องการสื่อสารสั่งการภายในพื้นที่แยกต่างหาก
     - หากมีการแจ้งเหตุจากบริเวณวัดมาที่ 1669 ให้ทุกทีมใช้การสั่งการออกเหตุ (Dispatch) จากศูนย์สื่อสารสั่งการจังหวัด (1669) ตามแนวทางปกติ

กรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่เป็นอุบัติภัยหมู่ (MCI)
     - นำส่งตามแผนอุบัติเหตุหมู่ของ  สสจ. ขอนแก่น ตามโครงสร้าง ICS (เปิด PH EOC )
     - ระดมพล ผ่าน 1669

การปฏิบัติการที่โรงพยาบาล (ER)
     - ตรวจรักษาตามระดับความรนแรง (KESI)
     -
กรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่เป็นอุบัติภัยหมู่ (MCI) ประกาศใช้ แผนบริรักษ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นสำรวจสถานที่รวมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 


วันที่ 10 ตุลาคม 2560

จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมปฏิบัติการการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  มีจิตอาสาด้านการแพทย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,761 คน ณ หอประชุมขอนแก่นคอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล ขอนแก่น


  


วันที่ 10 ตุลาคม 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่น ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น


 


      

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ซ้อมแผนปฏิบัติการ EMS ร่มกับหน่วยงานอื่นของจังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าแสงอรุณ
 
 
 

วันที่ 26 ตุลคม 2560
วันงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

การเตรียมความพร้อมที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
 
 
 

การปฏิบัติการ ของหน่วยปพทย์ ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง  วัดป่าแสงอรุณ
 
 
 
 
 
 
 

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Emkkhwebmaster@Gmail.com