งานประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 5 ; Update Life support and Simulation      เนื่องด้วยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมวิชาการ  Advance Emergency Care (AEC) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์  พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉิน  โดยในครั้งนี้ ได้จัดอบรบเรื่องของการจัดการและการดูแลผู้ป่วยด้วยแนวคิดของการรวบรวม Life support ต่างๆ มาไว้ด้วยกัน  พร้อมกับฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ด้วยการเรียนกลุ่มย่อย "ฝึกเฮ็ด ฝึกทำ ให้คักใจ"  คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้และนำไปดูแลผู้ป่วยได้ การอบรมนี้มีทั้งการบรรยายวิชาการ มี workshop ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน  2562  ห้องฝึกทักษะและหัตถการ KKSIMTEC ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยะชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน 60 คน บรรยากาศเป้นไปด้วยความสนุกสนานจากการฝึกปฏิบัติในสถาการณ์จำลองต่างๆ
        ต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกแรงที่ร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จนทำให้งานออกมาสมบูรณ์มากขึ้นLink โครงการประชาสัมพันธ์และโครงการ AEC5  คลิก

Download ภาพบรรยากาศการอบรม HQ (619 MB) คลิก
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
กด Download ด้านบนจะได้ภาพที่หลากหลาย และ เป็น high quality
แล้วพบกันใหม่  AEC6กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000