JOB Description      วัตถุประสงค์หลักเป็นงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย (refer)และการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางกรณีผู้ป่วยที่รับ refer มีปัญหา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความรับผิดชอบหลัก (key responsibility)  ดังต่อไปนี้


1. ด้านการบริหาร
 • ประสานข้อมูลในการรับ refer ผู้ป่วย ให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาของผู้ป่วยที่รับ refer
2. ด้านปฏิบัติการ
 • รับส่งเวรพร้อมข้อมูลในการปฏิบัติงาน
 • การคัดแยกความเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วยแต่ละโรคที่รับ refer มารักษาต่อ
 • ประเมินความเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยก่อน refer และขณะ refer และบันทึกข้อมูลการประเมินการส่งต่อผู้ป่วยในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สรุปสถิติการรับ refer ในเวรและลงบันทึก
 • ปฏิบัติตามแผนเมื่อประกาศใช้แผนบริรักษ์
3. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
 • บันทึกข้อมูลและสถิติในการรับ  refer ผู้ป่วย หรือส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • นำออกข้อมูลจากโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งคืนข้อมูลให้โรงพยาบาลชุมชน และนำไปใช้พัฒนาระบบบริการ refer
4. หน้าที่อื่นๆ
 • ตรวจสอบตารางเวรแพทย์เฉพาะทางและขึ้นป้ายตามเวรให้เป็นปัจจุบัน
 • ประสานแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ  หรือ ประสานทีมแพทย์และพยาบาลห้องฉุกเฉินเพื่อรับผู้ป่วย
 • ประสานและแจ้งพยาบาลผู้ที่ทำหน้าที่ refer หากมีข้อบ่งชี้ต้องใช้ TeReM ให้ monitor ทุกราย และลงบันทึก 
 • ดู monitor TeReM หากมีสิ่งผิดปกติที่เกิดกับ vital signal ให้ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน เพื่อให้แพทย์ได้มีการสั่งการทางการแพทย์ด้วย on-line medical direction
                   

Download

แบบประเมินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น (ปรับปรุง 18 เมษายน 2560) คลิกเพื่อดาว์นโหลด  docx  pdf
คำอธิบาย การใช้แบบประเมินการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล   คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลด


แนวปฏิบัติการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จังหวัดขอนแก่น  (ปรับปรุง 21 ธันวาคม 2560)  คลิกเพื่อดาว์นโหลด  docx  pdf


Contact UsER  Call Center  043-247286, 043-247287 (หลัก)


ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 043-232555 ต่อ 1200, 1204

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-3103018


line ID : ERKKH

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000