Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพด้านบริการ  วิชาการและวิจัยระดับสากล ที่ประชาชนยอมรับและบุคลากรภาคภูมิใจพันธกิจ
มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ ให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ เป็นศูนย์กลางทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณสมบัติ ดังปณิธานเพื่อปฏิบัติงานในชุมชนได้อย่างมีความสุข ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ภารกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยวิกฤติและการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแก้ไขภาวะวิกฤติของผู้ป่วยและจัดเตรียมเพื่อส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง
3. ร่วมกับแพทยสภาและสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5. สนับสนุนทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
6. ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาชนด้านการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาล     บุคลากรประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.ณฤดี  ศรีแสง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นพ.รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.พรทิพา  ตันติบัณฑิต
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.รัตติยา  บรรจุงาม
นายแพทย์ชำนาญการ


พญ.ปิยฉัตร  ศศิภัทรพงศ์
นายแพทย์ปฎิบัติการ
พญ.ณญาวดี  กวีนัฎธยานนท์
นายแพทย์ปฎิบัติการ
นพ.กิตติชัย โพธิ์ดม
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.พิมพ์ชนก ปัดตาลาคะ
นายแพทย์ชำนาญการ
นายชาติชาย  อุปรี
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายพงศ์พิสุทธิ์  ชาติชำนิ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


นายราเมศร์  ไพสีขาว
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายนิติกุล  ศิริกุล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายมานพ  ศรีจำนง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นายวิรัตน์  ไชยหงษ์
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายประเสิรฐ  สุริยะเสน
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายรักษ์นคร  นามมา
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นายทองเลื่อน  หาปู่ทน
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายทศพร  ธนาธิบดี
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายพรสวรรค์  ปะระตะโก
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นางสาวลลิตา   สำรอง
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นางสาวสาคร   ศรีลาวงษ์
นักวิชาการการศึกษา
นางธนาภา   ชัยสงคราม
เลขานุการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รายนามแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1(2560)


1. พญ.ธีราภรณ์  ฉายาวุฒิพงศ์
2. พญ.วฤณ  พวงพู่
3. พญ.กฤษณา  รัตนวงศ์
4. พญ.กนกอร  เทียบดอกไม้
5. พญ.กุสุมา  ศรีธรรมา
6. นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย์
7. พญ.ฐิติมา  ประเสิรฐ
8. พญ.ภาสินี  พันธุสุนทรแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 (2559)

1. นพ.ณัฐพงษ์  เขียวค้า 
2. นพ.ศราวิน ทองรอง 
3. นพ.ณัฐพล  ตรีทิพย์สถิตย์
4. พญ.มัลลิกา  บุญยัง
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 (2558)


1. พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง 
2. พญ.นิสาชล  แซ่เล้า
3. นพ.ณัฐพล  จันทรสม  
4. พญ.ศิริลักขณา  รูขะจี
5. พญ.พัทนียา  บุตรอ่อน
6. พญ.วลัยลักษณ์  สายธนู
รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  คลิก


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com