Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
KESI
Fast Tracks
Khon Kaen TeReM
แผนบริรักษ์
In Situ Excercise
OSCE for Emergency Nurse
ER nurse Manager
Chest pain corner
กิจกรรมของเรา
เรื่องเล่าชาว ER


ความเป็นมาของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

การเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เริ่มการดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการฝึกอบรมสาขานี้ภายใต้สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยโดย นายแพทย์นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ ,นายแพทย์สมชาย เรืองวรรณศักดิ์, แพทย์หญิงอภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ และแพทย์หญิงธมล ลิ้มธนาคม  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์แพทย์วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำทั้งหมด 7 ท่าน โดยอาจารย์แพทย์จะทำงานดูเเลผู้ป่วยเวรเช้าในเวลาราชการเป็นหลักและขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย ส่วนอาจารย์แพทย์เฉพาะทางแผนกอื่นที่หมุนเวียนมาช่วยงานห้องฉุกเฉิน จะมาช่วยปฏิบัติงานในเวรบ่ายและเวรดึก ดังนั้นจึงมีอาจารย์แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องรองรับระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ล่าสุด เมื่อปี 2560 โรงพยาบาลขอนแก่นได้มีอาจารย์แพทยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 11  ตน และทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้รับรองการเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมให้มากขึ้น โดยให้รับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 8 ตำแหน่ง


การเรียนการสอนระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ภาวะฉุกเฉินของแต่ละภาควิชา เช่น ในปีที่ 1 จะต้องผ่านวิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กุมารเวชศาสตร์ โดยระยะเวลาการเรียนแต่ละวิชา ขึ้นตามหลักสูตรของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ส่วนในปีที่ 2 และ 3  ต้องผ่านวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งประกอบด้วย emergency medical system, Trauma, หู คอ จมูก, จักษุวิทยา, รังสีวิทยา, จิตเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีช่วงเวลาที่แพทย์ได้ขอเลือกฝึกปฏิบัติงานต่างสถาบันได้  โดยให้แพทย์มีอิสระในการเลือกสถาบันที่ต้องการฝึกงานได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ในการทำงานให้กว้างไกลมากขึ้น


กิจกรรมวิชาการ ได้จัดให้มีการเรียนการสอน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็น regular conference โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้านทั้ง 3 ชั้นปี แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) และนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีที่ 6 (extern) จากสถาบันต่างๆ  อีกทั้งยังมีแพทย์ประจำบ้านที่มาฝึกงานงานจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

วันจันทร์ เช้า : teaching round จะมีการเรียนการสอนแบบ bedside teaching

วันอังคาร เช้า :
มีการทำ dead case coference (english version) โดยมีการนำเสนอและ discussion เป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังมี morbidy and mortality conference, emergency topic , staff lecture และ journal club  อีกด้วย

วันพุธ เช้า : กิจกรรมวิชาการในนี้จะจัดให้แก่ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีที่ 6
 
วันพฤหัสเช้า : มี topic EMS, 
interesting case, emergency procedure และจัดให้มี simulation โดยฝึกปฏิบัติการกับหุ่น โดยจำลองสถานการณ์ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกแก้ปัญหาและเป็นการทบทวนก่อนเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และฝึกให้มีความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยจริง

นอกจากนี้นังมีการฝึก scenario in situ ทุก 2 เดือน ร่วมกับทีมพยาบาล paramedic และเจ้าพนักงานกู้ชีพ


กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 
การฝึก simulation ของแพทย์ประจำบ้านเพื่อเพิ่มทักษะในการทำหัตถการกับหุ่นจำลองในห้อง Training

scenario in situ เหตุการณ์จำลองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
interhospital conference


นอกจากการเรียนและฝึกทักษะเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกโรงพยาบาล หรือ Pre-hospital care เช่น การออกเหตุรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งในแต่ละเวรที่ขึ้นปฏิบัติงานจะมีการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุด้วย โดยทีมที่ออกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูง ประกอบด้วย แพทย์ฉุกเฉิน พยาบาลกู้ชีพ และ EMT   ส่วนทักษะอื่นนอกโรงพยาบาลเช่นการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่เหตุสาธารณภัยแผนก่อการร้าย ซึ่งแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีจะมีส่วนร่วมในการซ้อมร่วมกับอาจารย์แพทย์ พยาบาลละเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆในจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากทักษะเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม

FAQ
ทำไมต้องเรียนมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ?การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต้องใช้ความรู้ในการวินิจฉัยและการตัดสินใจให้การรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตของชีวิต  มีโอกาสได้ทบทวนความรู้ของทุกภาควิชาอยู่ตลอด ช่วงระหว่างการเรียนอีอาร์มีจุดเด่นมากมาย เช่น ไม่ต้องราวด์วอร์ดนานๆ  ทำงานเป็นเวลา ไม่ต้องสรุปชาร์ท  สาขานี้เป็นสาขาที่ขาดแคลน สามารถเริ่มเรียนได้เลยหลังจากจบ Extern แล้ว เรียนได้เร็ว จบไว นอกจากนี้ยังต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เสมอทำไมถึงต้องเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ?อีอาร์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีเคสให้เรียนเยอะและหลากหลาย มากกว่าในโรงเรียนแพทย์  มีระบบการบริหารจัดการในห้องฉุกเฉินถูกออกแบบมาดีและผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน มีอาจารย์แพทย์ประจำมีทั้งหมด  7  ท่าน และมีอาจารย์แพทย์ต่างแผนกช่วยกันอยู่เวรนอกเวลาราชการทำงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านและอยู่ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นข้อดีที่สามารถได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  การเรียนการสอนจึงเน้นเรียนจากการปฏิบัติ (Patient base) มากกว่า ช่วงใกล้สอบ อาจารย์แพทย์ก็จะมีจัดติวสอบให้  เนื่องจากเป็นสถาบันกึ่งโรงเรียนแพทย์ ความรู้ทางทฤษฏีอาจต้องขวนขวายด้วยตัวเองบ้าง ทุกวันอังคารเป็นวันที่มีกิจกรรมวิชาการ มีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีจำลองสถานการณ์ต่างๆด้วย โดยรวมแล้วถือว่าสนุกและได้ความรู้โดยที่ไม่เหนื่อยจนเกินไป  ส่วน อาจารย์แพทย์ ใจดีเป็นกันเอง ส่วนพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปัญหากระทบกระทั่งบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ปัญหาใหญ่ๆไม่ค่อยมีที่พักและสวัสดิการเป็นอย่างไรบ้าง ?มีหอพักสำหรับแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาล ผู้หญิงได้รับ priority ก่อน หากหอพักในโรงพยาบาลเต็ม มีหอนอกอยู่รอบๆโรงพยาบาล  หาไม่ยาก ราคามีหลากหลายให้เลือก โดยที่ทางโรงพยาบาลจะจ่ายให้เดือนละ 1400 บาท ข้อเสียที่เหมือนๆกันทุกที่ คือไม่ค่อยมีที่จอดรถ
เวลาทำงานมื้อเย็นจะมีข้าวกล่องให้ ร้านอาหารในโรงพยาบาลยังถือว่าไม่เลว ราคาไม่แพง ค่าตอบแทนที่ได้ หากเป็นมีต้นสังกัด ได้รับเงินเดือน  หากเป็นระบบ free training จะได้รับเงินจากโรงพยาบาลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและได้เงินเวรตามจำนวนเวรที่อยู่  (ไม่เหมาจ่าย) ได้ว่าค่าเวร 1100/เวร เมื่อรวมกับเงินเดือนก็อยู่ได้แบบสบายคู่มือแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปี 2560 pdf
รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  คลิก


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com