Good Practice and Local GuidelinesMass casualty incident plan (แผนบริรักษ์)
OSCE for Nurse and ER Rally
Chest pain corner

เป็นแผนเตรียมความพร้อมเมื่อมีสถานการณ์สาธารณภัย จะมีการประเมินและการประกาศใช้แผนเพื่อตอบโต้กับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วย จำนวนผู้ป่วยและทรัพยากรที่มีอยู่..
กิจกรรมทดสอบความรู้และทักษะด้านการบริการฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยวิกฤต สำหรับพยาบาลห้องฉุกเฉิน คาดหวังว่าจะเป็นกลวิธีหนึ่งเป็น การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ..
 


พื้นที่นี้ถูกจัดไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาล  มีอุปกรณ์การแพทย์และยาสำหรับช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมตลอดเวลา สามารถใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง หรือมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติหรือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น..
In Situ Excercise
TeReM (TeleReferal monitoring)
Fast Tracks
การฝึกซ้อมจะทำทุก 2 เดือน ซึ่งในแต่ละครั้งผู้ประเมินได้พบปัญหาต่างๆ ในกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพซึ่งทั้งหมดจะถูกนำเข้ามาพูดคุยในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป..  ผู้ป่วยวิกฤตที่มีความจำเป็นต้องส่งต่อมายังโรงพยาบาลขอนแก่น  จะมีการติดมอนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร BPและ O2 satตั้งแต่โรงพยาบาลต้นทางสัญญาณต่างๆ จะถูกส่งมายัง ห้องฉุกเฉิน ER Call Center จะมี monitor สำหรับสังเกตสัญญาณชีพเหล่านั้นได้..


เป็นระบบทางด่วนพิเศษสำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่  เวลา เป็นตัวแปรที่สำคัญต่อพยากรณ์ของโรค โรงพยาบาลขอนแก่นได้พัฒนาระบบ จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 8 fast track..

KESI (Khon Kaen ESI)
Triage training program
ER Nurse Manager

เป็นการคัดแยกผู้ป่วยกระทำโดยพยาบาล วิชาชีพที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมแล้วกา รคัดแยกเน้นภาวะคุกคามต่อชีวิตและการใช้ทรัพยากร เพื่อวินิจฉัยและรักษาไม่ใช่การคัดแยก ตามการวินิจฉัยโรคโดยหลักการ แล้วสามารถยอมรับความผิดพลาดของการคัดแยกได้..


เป็นการจัดอบรมเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยและมีการประเมินผล บุคลากรทุกคนโดยใช้ Thailand Triage Training Kitและเกณฑ์ในการผ่านการประเมินคือ บุคลากรสามารถคัดกรอง ได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป..


พยาบาลวิชาชีพที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ทีมการพยาบาลได้  ซึ่งพยาบาลที่ได้รับหน้าที่นี้จะสวมเสื้อ สีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ ..

guideline การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเนื่องจากปัญหาระยะเวลารอคอยในช่วงระหว่างทำการตรวจรักษา มักแปรผันตรงกับจำนวนของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในช่วงนั้นๆจึงได้มีการพัฒนา ระบบการให้ข้อมูลการรักษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ ตลอดจนเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค....
Local Guidelines


SIT (Safe intrafacility Transfer) protocol


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000