Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นกลุ่มงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด้านบริการทั้งระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยระดับสากล และเป็นต้นแบบของงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ที่ประชาชนยอมรับและบุคลากรภาคภูมิใจ


พันธกิจ


มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เป็นต้นแบบทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ภารกิจ


1. เป็นต้นแบบการให้บริการผู้ป่วยวิกฤตและการให้การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลของประเทศไทย
2. มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแก้ไขภาวะวิกฤติของผู้ป่วยและจัดเตรียมเพื่อส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทาง
3. ร่วมกับแพทยสภาและวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
4. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน
5. สนับสนุนทางด้านวิชาการด้านการแพทย์แก่บุคลากรของโรงพยาบาล
6. ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ประชาชนด้านการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาล
     บุคลากรประจำกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
พญ.ณฤดี  ศรีแสง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นพ.รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา
นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.พรทิพา  ตันติบัณฑิต
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พญ.รัตติยา  บรรจุงาม
นายแพทย์ชำนาญการ
(ลาศึกษาต่อ 2562-2564)พญ.ปิยฉัตร  ศศิภัทรพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
พญ.ณญาวดี  กวีนัฎธยานนท์
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.กิตติชัย โพธิ์ดม
นายแพทย์ชำนาญการพญ.พิมพ์ชนก ปัดตาลาคะ
นายแพทย์ชำนาญการ
นพ.รัฐพล  จันทรสม
นายแพทย์ชำนาญการ
นายมานพ  ศรีจำนง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นายราเมศร์  ไพสีขาว
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายชาติชาย  อุปรี
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายนิติกุล  ศิริกุล
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นายพงศ์พิสุทธิ์  ชาติชำนิ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายรักษ์นคร  นามมา
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายประเสิรฐ  สุริยะเสน
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

นายทองเลื่อน  หาปู่ทน
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายพรสวรรค์  ปะระตะโก
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นายกฤษฎา แกล้วกล้า
จพง.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
นางสาวสาคร   ศรีลาวงษ์
นักวิชาการการศึกษา
นางธนาภา   ชัยสงคราม
เลขานุการกลุ่มงานฯ

รายนามแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1(2562) 1. นพ.ธีรกานต์  เจริญไชย
2. นพ.จารุกิตติ์  นันทประพิณ
3. นพ.ดนัยณัฏฐ์  เจริญภาณุพงษ์
4. นพ.ธราเวช  น้อยสอาด
5. นพ.ธีรวัฒน์  ไชยรักษ์
6. นพ.ปฏิภาณ  ทองศรี
7. พญ.ภัทรนันท์  พูลทอง
8. พญ.นุสรา  วีสูงเนินแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2(2561) 1. นพ.ไชยโย  มโนคุ้น
2. พญ.รัชฎา  จันทะสี
3. พญ.กฤษฎา  จันทะดวง
4. นพ.รวินทร์  วาณิชยชาติ
5. พญ.ปภินทิพย์  แก้วนา
6. พญ.ทิพย์วรรณ  ทำนา
7. พญ.ปารณัฐ  พรมศิริ
8. พญ.ไพรพนา  วงศ์รัศมีเดือนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3(2560)


1. พญ.ธีราภรณ์  ฉายาวุฒิพงศ์
2. พญ.วฤณ  พวงพู่
3. พญ.กฤษณา  รัตนวงศ์
4. พญ.กนกอร  เทียบดอกไม้
5. พญ.กุสุมา  ศรีธรรมา
6. นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย์
7. พญ.ฐิติมา  ประเสิรฐ
8. พญ.ภาสินี  พันธุสุนทร
update; 12 กรกฎาคม 2562


รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  คลิกกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000