Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา


ความเป็นมาของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น


การเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เริ่มการดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดการฝึกอบรมสาขานี้ภายใต้สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยโดย นายแพทย์นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ ,นายแพทย์สมชาย เรืองวรรณศักดิ์, แพทย์หญิงอภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ และแพทย์หญิงธมล ลิ้มธนาคม  โดยอาจารย์แพทย์จะทำงานดูเเลผู้ป่วยเวรเช้าในเวลาราชการเป็นหลักและขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย ส่วนอาจารย์แพทย์เฉพาะทางแผนกอื่นที่หมุนเวียนมาช่วยงานห้องฉุกเฉิน จะมาช่วยปฏิบัติงานในเวรบ่ายและเวรดึก ดังนั้นจึงมีอาจารย์แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องรองรับระบบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ล่าสุด เมื่อปี 2561 โรงพยาบาลขอนแก่นได้มีอาจารย์แพทยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 12 ท่าน  และสามารถรองรับศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 8 ตำแหน่ง ต่อ ชั้นปี 


พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิของรัฐ  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น  เป็นโรงพยาบาลขนาด  1,000 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา  ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขามีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ  สาขาทารกแรกเกิด  สาขาโรคมะเร็ง  สาขาโรคหัวใจ และ สาขารับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ   นอกจากนี้ยังมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ให้การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูล trauma registry เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นแผนกที่มีผู้รับการบริบาลจํานวนมาก (ประมาณ
120,000  รายต่อปี)  ลักษณของะผู้ป่วยมีความหลากหลายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่  ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและผู้บาดเจ็บ   ทั้งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ และโรงพยาบาล
ในเขตจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จึงเป็นแหล่งฝึกอบรมที่มีผู้ป่วยหลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี กลุ่มงานมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล เป็นต้นแบบทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ในการนี้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้กําหนดพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในการผลิต แพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อความต้องการของทั้งประชาชนและระบบบริบาลสุขภาพที่อาจมี โอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้


1. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีความรู้ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น กิจที่หนึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของ แพทยสภา ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ สามารถให้บริการทางวิชาการ การศึกษาและฝึกอบรม รวมถึงสร้าง งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเวชกรรมฉุกเฉิน โดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีผู้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง ในสถานพยาบาลหรือแหล่งให้การศึกษา และฝึกอบรมทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความขาดแคลน ความจําเป็นในการบริบาลเวชกรรมฉุกเฉินของรัฐ อัน จะเป็นประโยชนน์ต่อการแก้ปัญหาด้านเวชกรรมฉุกเฉินของประชาชนและสังคมไทย


2.
เพิ่มการผลิตแพทย์ฉุกเฉินเข้าสู่ระบบบริบาลสุขภาพของรัฐ ให้เป็นอาจารย์แพทย์ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกหรือแหล่งฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นหลัก ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริบาล สุขภาพ ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริบาลสุขภาพอย่างมีความสุข และยั่งยืน


การเรียนการสอนระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน


สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ภาวะฉุกเฉินของแต่ละภาควิชา เช่น

ในปีที่
1 จะต้องผ่านวิชาหลัก ได้แก่ ผู้ป่วยวิกฤตอายุรศาสตร์ (ICU med) ผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตร์ (ICU surg) cardiac care unit (CCU) วิกฤตกุมารเวชศาสตร์ (PICU and NICU) โดยระยะเวลาการเรียนแต่ละวิชา ขึ้นตามหลักสูตรของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ส่วนในปีที่ 2 และ 3  ต้องผ่านวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งประกอบด้วย emergency medical system, trauma, หู คอ จมูก, จักษุวิทยา, รังสีวิทยา, จิตเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีช่วงเวลาที่แพทย์ได้ขอเลือกฝึกปฏิบัติงานต่างสถาบันได้  โดยให้แพทย์มีอิสระในการเลือกสถาบันที่ต้องการฝึกงานได้ตามต้องการ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ในการทำงานให้กว้างไกลมากขึ้นกิจกรรมวิชาการ ได้จัดให้มีการเรียนการสอน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็น regular conference โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์  แพทย์ประจำบ้านทั้ง 3 ชั้นปี แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) และนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีที่ 6 (extern) จากสถาบันต่างๆ  อีกทั้งยังมีแพทย์ประจำบ้านที่มาฝึกงานงานจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

วันอังคาร เช้า :
มีการทำ dead case coference (english version) โดยมีการนำเสนอและ discussion เป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังมี morbidy and mortality conference, emergency topic, staff lecture และ journal club  อีกด้วย

วันพุธ เช้า : กิจกรรมวิชาการในนี้จะจัดให้แก่ นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติชั้นปีที่ 6 (extern)
 
วันพฤหัสเช้า : ten minutes talk, topic EMS, 
interesting case, emergency procedure และจัดให้มี simulation โดยฝึกปฏิบัติการกับหุ่น โดยจำลองสถานการณ์ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกแก้ปัญหาและเป็นการทบทวนก่อนเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และฝึกให้มีความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยจริง

นอกจากนี้นังมีการฝึก scenario in situ ทุก 2 เดือน ร่วมกับทีมพยาบาล paramedic และเจ้าพนักงานกู้ชีพ
กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน


 
การฝึก simulation ของแพทย์ประจำบ้านเพื่อเพิ่มทักษะในการทำหัตถการกับหุ่นจำลองในห้อง trainingscenario in situ เหตุการณ์จำลองผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลinterhospital conference
นอกจากการเรียนและฝึกทักษะเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกโรงพยาบาล หรือ Pre-hospital care เช่น การออกเหตุรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งในแต่ละเวรที่ขึ้นปฏิบัติงานจะมีการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุด้วย โดยทีมที่ออกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูง ประกอบด้วย แพทย์ฉุกเฉิน พยาบาลกู้ชีพ และ EMT   ส่วนทักษะอื่นนอกโรงพยาบาลเช่นการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่เหตุสาธารณภัยแผนก่อการร้าย ซึ่งแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปีจะมีส่วนร่วมในการซ้อมร่วมกับอาจารย์แพทย์ พยาบาลละเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆในจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากทักษะเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม


FAQ


ทำไมต้องเรียนมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ?
การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต้องใช้ความรู้ในการวินิจฉัยและการตัดสินใจให้การรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตของชีวิต  มีโอกาสได้ทบทวนความรู้ของทุกภาควิชาอยู่ตลอด ช่วงระหว่างการเรียนอีอาร์มีจุดเด่นมากมาย เช่น ไม่ต้องราวด์วอร์ดนานๆ  ทำงานเป็นเวลา ไม่ต้องสรุปชาร์ท  สาขานี้เป็นสาขาที่ขาดแคลน สามารถเริ่มเรียนได้เลยหลังจากจบ extern แล้ว เรียนได้เร็ว จบไว นอกจากนี้ยังต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เสมอ
ทำไมถึงต้องเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ?
อีอาร์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีเคสให้เรียนเยอะและหลากหลาย มากกว่าในโรงเรียนแพทย์  มีระบบการบริหารจัดการในห้องฉุกเฉินถูกออกแบบมาดีและผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน มีอาจารย์แพทย์ประจำมีทั้งหมด  7  ท่าน และมีอาจารย์แพทย์ต่างแผนกช่วยกันอยู่เวรนอกเวลาราชการทำงานร่วมกับแพทย์ประจำบ้านและอยู่ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นข้อดีที่สามารถได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  การเรียนการสอนจึงเน้นเรียนจากการปฏิบัติ (patient base) มากกว่า ช่วงใกล้สอบ อาจารย์แพทย์ก็จะมีจัดติวสอบให้  เนื่องจากเป็นสถาบันกึ่งโรงเรียนแพทย์ ความรู้ทางทฤษฏีอาจต้องขวนขวายด้วยตัวเองบ้าง ทุกวันอังคารเป็นวันที่มีกิจกรรมวิชาการ มีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีจำลองสถานการณ์ต่างๆด้วย โดยรวมแล้วถือว่าสนุกและได้ความรู้โดยที่ไม่เหนื่อยจนเกินไป  ส่วน อาจารย์แพทย์ ใจดีเป็นกันเอง ส่วนพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปัญหากระทบกระทั่งบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ปัญหาใหญ่ๆไม่ค่อยมี
ที่พักและสวัสดิการเป็นอย่างไรบ้าง ?
มีหอพักสำหรับแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาล ผู้หญิงได้รับ priority ก่อน หากหอพักในโรงพยาบาลเต็ม มีหอนอกอยู่รอบๆโรงพยาบาล  หาไม่ยาก ราคามีหลากหลายให้เลือก โดยที่ทางโรงพยาบาลจะจ่ายให้เดือนละ 1400 บาท ข้อเสียที่เหมือนๆกันทุกที่ คือไม่ค่อยมีที่จอดรถ
เวลาทำงานมื้อเย็นจะมีข้าวกล่องให้ ร้านอาหารในโรงพยาบาลยังถือว่าไม่เลว ราคาไม่แพง ค่าตอบแทนที่ได้ หากเป็นมีต้นสังกัด ได้รับเงินเดือน  หากเป็นระบบ free training จะได้รับเงินจากโรงพยาบาลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและได้เงินเวรตามจำนวนเวรที่อยู่  (ไม่เหมาจ่าย) ได้ว่าค่าเวร 1100/เวร เมื่อรวมกับเงินเดือนก็อยู่ได้แบบสบายupdate ; 31 สิงหาคม 2561


คู่มือแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินปี 2560 pdf 

รายนามศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  คลิกกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000