Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

15/07/2562
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 โรงพยาบาลขอนแก่น
10/07/2562
ประชุมวิชาการ AEC ครั้งที่ 5 Core life support and simulation
18/05/2562
งานวิ่งการกุศล Kow run 2019 มอบให้ รพ.ขอนแก่น เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉิน
26/06/2561
ประชุมวิชาการ AEC conference ครั้งที่ 4 SAFETY ER
01/08/2560
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง  
18/05/2560
การประชุมวิชาการ AEC Conference ครั้งที่ 3 Major Incident Medical Management and Support (MIMMs) 
25/01/2560การอบรมเชิงปฏิบัติการ PoCUS (Point of Care Ultrasound) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
07/09/2559
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2560 
26/06/2559
การอบรม BLS refresher course เพื่อฟื้นฟูความรู้การกู้ชีพพื้นฐาน
11/04/2559 งานประชุมวิชาการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่  2 Advanced Emergency Care
9/11/2558 การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
2/10/2558 กำหนดการรับสมัคร  แพทย์พี่เลี้ยงเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2559
28/09/2558 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการฝึกอบรม 2559
1/06/2558 ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 จัดโดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
31/05/2558 ประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000