Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา























































ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นมีจุดกำเนิดตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่น  เมื่อก่อนยังเป็นห้องตรวจเล็กๆ ในอาคารหลังเก่า  ซึ่งปัจจุบันคืออาคารผู้ป่วยนอก 2  จนกระทั่งย้ายมาที่ชั้น 1 ของอาคารสิรินธร เมื่อปี 2541 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ บุคลากรมุ่งมั่นและทุ่มเทให้แก่การพัฒนางานให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  โอกาสในการพัฒนาเกิดขึ้น เมื่อเริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548 และจบการศึกษาในปี 2550 ซึ่งตอนนั้นมีแพทย์วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 ท่าน และแพทย์อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินอีก 4 ท่าน การมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ทำให้ห้องฉุกเฉินมีเจ้าของบ้าน ส่งผลทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด

ปัจจุบัน
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นนั้นมีชื่อเสียงเป็นระดับนำของประเทศ ทั้งด้านการบริการ  วิชาการ ซึ่งผลงานที่เป็นเชิงประจักษณ์ ได้แก่ การเป็นสถาบันที่มีบุคคลากรทางด้านสุขภาพมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การเป็นสถาบันในการฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ ทั้งในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา  และจากการแข่งขันทักษะหัตถการระดับเขต และระดับประเทศ  ทีมแข่งของห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นสามารถคว้าชัยได้เป็นจำนวนมาก เช่น การแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นสูง หรือ การแข่งขัน EMS Rally เป็นต้น




      ทีมแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน



นายแพทย์เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
นายแพทย์รัฐระวี  พัฒนรัตนโมฬี
นายแพทย์วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา
แพทย์หญิงรัตติยา  บรรจุงาม
แพทย์หญิงปิยฉัตร  ศศิภัทรพงศ์
นายแพทย์กิติชัย โพธิ์ดม
นายแพทย์ศราวิน ทองรอง
แพทย์หญิงมัลลิกา  บุญยัง
แพทย์หญิงธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์
แพทย์หญิงวฤณ พวงภู่
แพทย์หญิงกฤษณา รัตนวงศ์
แพทย์หญิงกนกอร  เทียบดอกไม้
แพทย์หญิงปภินทิพย์  แก้วนา
แพทย์หญิงกฤษฎา  จันทะดวง
แพทย์หญิงไพรพนา   วงศ์รัศมีเดือน
แพทย์หญิงปารณัท  พรมศิริ
      
นายแพทย์พรเลิศ   ปลื้มจิตต์มงคล
แพทย์หญิงณฤดี  ศรีแสง 
แพทย์หญิงพรทิพา  ตันติบัณฑิต
แพทย์หญิงณญาวดี  กวีนัฎธยานนท์
แพทย์หญิงพิมพ์ชนก  ปัดตาลาคะ
นายแพทย์รัฐพล  จันทรสม
นายแพทย์ณัฐพงษ์  เขียวค้า
นายแพทย์ณัฐพล  ตรีทิพย์สถิตย์
แพทย์หญิงกุสุมา  ศรีธรรมมา
นายแพทย์วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย์
แพทย์หญิงฐิติมา ประเสริฐ
แพทย์หญิงภาสินี  พันธุสุนทร
แพทย์หญิงรัชฏา  จันทะสี
แพทย์หญิงทิพย์วรรณ  ทำนา
นายแพทย์รวินทร์  วาณิชยชาติ
นายแพทย์ไชยโย  มโนคุ้น




       ทีมพยาบาลวิชาชีพ

นางธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา (หัวหน้างานอุบัติเหตุ)
นางสมพร   หงษ์เวียง
นางจินดาพร   ลันดา
นางพิสมัย   บุตตะมี
นางเพ็ญพักตร์   โคจำนงค์
นางณัฐธยาน์   สร้อยพิมาย
นางสาววัชรีวรรณ   แก่นบุดดี
นางสาวสุนี   เดชคำภา
นางสาวศิริพร   ศรีพุทธา
นายธงชัย   มีไกรลาด
นางสาวฤทัยรัตน์   เข็มพิมาย
นางสาวพิจิตร   มาเบ้า
นายศุภมิตร   ฤทธิชัย
นางสาวรุ่งทิวา   แปงใจ
นางสาวพนิตวนัญช์  ภูมิเพ็ง
นางสาวนวรัตน์   บุญมาก
นายนัฐพงษ์   สรรพสมบัติ
นางสาววรรณภา   บุระคำ
นางสาวสุจิตตรา   นาสุนทร
นางสาวพรภัสสร   โฮมลคร
นางสาวปาริชาติ   ศรีหาบุตร
นางสาวศิริวิมล   ไทยวิจารย์
นางสาวณิภาดา   สีลามา
นายเจษฏา  ดีกลาง
นางนภาพร  ศรียา
นางสาววรัญญา  โสมคำ
นายสมศักดิ์  ตรวจนอก

นางสาวหอมหวล   ฐานะ
นางสุกัลญา   ประวัติชัย
นางเนตรทราย   จี้เพชร
นางสาวนิโลบล   นิลสาขา
นางสาวสุนทรี   คำอ้วน
นางสาวรติกร   ปัญญาศิริ
นายศักดา   สมพร้อม
นายธนากร   สำเภาทอง
นางทัศนีกรณ์   สมบัติโพธิ์
นายอำพล   วงศ์ใหญ์
นางสาวเพ็ญจิตร   จินดาวงค์
นางสาวสุภาลักษณ์   บัวคอม
นางสาวอนุสรา   หาชื่น
นางสาวเสาวลักษณ์   คงโนนกอก
นางสาวเยาวลักษณ์   ศรีคำม่วม
นายจิรวิทย์   คำภา
นางสาวประกาย   ป้องชายชม
นางสาวณัฐกาน  ชัยพรมเขียว
นางสาวฐิติรัตน์   วิลัยฤทธิ์
นางสาวเสาวภา   สีเชียงสา
นางสาวกรรณิการ์   ตุลา
นางสาวรัชนู   ภูนิคม
นางสาวศรีประภา   ฝ่ายเหนือ
นายณัฐพงษ์  ทานาลาด
นายปิยะพันธ์  ประจิตร์
นายปฐมพงศ์  บุญชู



     ทีม PARAMEDICs และ EMTi

นายชาติชาย   อุปรี
นายนิติกุล   ศิริคุณ
นายพงศ์พิสุทธ์   ชาติชำนิ
นายอุดม   ดวงกรมนา
นายประภาส   เพ็งโคตร
นายพรสวรรค์   ปะระตะโก
นายชรินทร์   อุดมศิลปภิญโญ
นายประเสริฐ์   สุริยะเสน
นายสุนทร   อุปมะ
นายจักรพันธ์  บุญโสภณ

นายราเมศร์   ไพสีขา
นายมานพ   ศรีจำนง
นายยุทธนา   วรบุตร
นายคำมวล   หล้าจันดี
นายอาทิตย์   โสดา
นายทองเลื่อน   หาปู่ทน
นายวิรัตน์   ไชยหงษ์
นายรักษ์นคร   นามมา
นางสาวลลิตา  สำรอง
นายณัฐวุฒิ  ภูสมนึก

ข้อมูล update เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561













กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000